Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

Wybacz sobie w ciągu najbliższych kilku minut, bo nic tak nie dekoncentruje jak wściekłość na samego siebie.
— J.Żulczyk
1924 36ee

October 15 2017

October 13 2017

9367 7d34 500
Reposted fromdilma dilma vianiskowo niskowo
9275 1b87

I would LOVE to know where to buy this. xD

Reposted frommyry myry vianiskowo niskowo
4768 a278 500
Kwurwiłamsię!
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viatake-care take-care

September 23 2017

2705 2ef9
Reposted fromsheismysin sheismysin viaiamdreamer iamdreamer

September 16 2017

0035 993e
Reposted fromaletodelio aletodelio viabesomeoneelse besomeoneelse
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl